1. Social Innovation and Technological Innovation in Ageing Policies: Opportunities and Limitations in European Welfare Systems

Ph.D. Łukasz Tomczyk, Ph.D. Candidate Andrzej Klimczuk

Learning objectives: (1) to identify and share good practices and innovations related to ageing policies; (2) to debate on relevant governance modes, management tools as well as evaluation and impact analysis techniques; and (3) to discuss dilemmas in the fields of management, financing, implementing, testing, scaling, and maintaining the sustainability of innovative models of delivering social, health and care services for ageing societies and older adults.
This stream will focus on both strengths and weaknesses of social and technological innovations that are increasingly recognised as essential concepts related to the formulation of responses to the challenges of ageing populations.
For example, the ideas associated with the “silver economy” or the “longevity economy” may be considered both as “hope” or as “hype” and included at various stages of public policies on ageing. It is important to discuss not only the potential benefits of the implementation of these concepts but also their limitations (see “Aging: Concepts and Controversies”, Moody and Sasser 2018; “Economic Foundations for Creative Ageing Policy”, Klimczuk 2015, 2017).
The stream welcomes papers that will provide both theoretical and empirical findings. Potential topics include, but are not limited to:

 • Social innovations and co-production schemes based on diversity of ageing policy concepts (e.g., healthy ageing, active ageing, creative ageing, and ageing in place).
 • Disruptions and challenges for integrated public policies for older adults and intergenerational programs related to delivering social, health and care services.
 • Governance and ageing policies, including (insufficiencies of) multilevel and multisectoral approaches to dementia and age-friendly cities and communities (see Phillipson 2015).
 • Opportunities and ethical controversies related to digital social innovation, e-health, AI and ICT solutions, social and service robotics, smart housing solutions, gerontechnology, and welfare technology for independent living for older adults (see Hofmann 2012).

Presented papers will be considered for the publication in the volumes of the “Czech-Polish-Slovak Studies in Andragogy and Social Gerontology” series (https://gerontolodzy.wordpress.com).

2. Family and family policy changes; drivers and outcomes

Ph.D. Anna Kurowska, Ph.D. Joanna Szczepaniak-Sienniak

We encourage theoretically driven empirical papers that discuss the topics from a quantitative or/and qualitative perspective. We give priority to comparative assessments, but the nation-specific studies are also very welcome.
Possible topics include, but are not limited to:

 • Supporting men's different family roles – the parental leaves in European countries.
 • Family policy and children's well-being.
 • Women's and men's use of time – gender (in)equality.
 • Compromising career or compromising family? In search of
 • Reflections on work-life balance.
 • Caring for children, caring for older and its consequences carer's wellbeing.

Family policy provision is currently a key issue in the context of changes in family and population ageing. We invite researchers, policymakers and civil society representatives who provide an insight into the relation between family and labour market changes and family policy. The issue is highly complex; new family forms, youth unemployment, child and elderly care, gender inequality, work-life balance, changing social norms and individuals identities, changing forms of employment, children's poverty etc. The complexity is interpreted differently by different actors at various levels of social policy. The goal of the stream is to further thinking about the ways family policy impacts families welfare and well-being; but also about the ways family policy is affected by the changes in families, and society as a whole
The stream welcomes papers that analyse: the drivers and patterns of family policy changes and the effect family policy has on family and family members' well-being, gender and social equality, work-life balance, parental employment.

3. Changing intergenerational relations: determinants, consequences and policy approaches

Ph.D. Zofia Szweda-Lewandowska, MSc Sylwia Timoszuk

The aim of the panel is to examine the issues of changes in intergenerational relations from the perspective of public policy. The following discussion points will be addressed

 • intergenerational transfers, both within families and public transfers;
 • policy challenges posed by changing intergenerational ties and transfers;
 • olicy responses to changes in family structure and intergenerational flows;
 • family verticalization: the impact for intergenerational relations and the consequences for policy approaches.

The strand welcomes submissions of papers addressing different aspects of changing intergenerational relations and what challenges it poses for public policy. Examples of relevant topics include intergenerational transfers and the exchange of support; changes in intergenerational public transfers; policy responses to the verticalization of the family network, formal and informal support networks for dependent persons. Of interest too are papers focusing on changes of the family structure and its impact on the (mental, emotional, physical and financial) wellbeing of individuals and their families, as well as the investigation of what are the policy responses to these changes.

4. Relations between immigration and integration policies in European countries – conditions, consequences and challenges

Ph.D. Marta Pachocka

The main aim of the panel is to examine the issues of relations between immigration and integration policies and other public policies, especially on the example of selected European countries and the European Union. Consequently, the following discussion points can be addressed during this session:

 • understanding of immigration and integration policies and their dynamics in post-war period,
 • relations between immigration and integration policies and other public policies,
 • factors, processes and developments influencing immigration and integration policies and their mutual relations, including i.a. labor market needs, the demographic aging of European societies, the migrant and refugee crisis in Europe or Brexit,
 • consequences of immigration and integration policies and accompanying challenges,
 • theoretical approaches to and models of relations between immigration and integration policies in European countries – case studies and comparative research,
 • immigration and integration policies at the national and EU levels and their interdependence.

The relations between immigration and integration policies are complex and multidimensional. The panel welcomes submissions of papers addressing theoretical and empirical consideration on issues of relations between immigration and integration policies and other public policies. The papers can cover different aspects of the relations between immigration and integrations policies, discuss their conditions, consequences and challenges. Papers can present and develop theoretical models of these relations and provide detailed case studies or comparative research of selected countries in this field. The main focus of the panel is on European countries and the European Union. The scope of impact of the analyzed policies can be broadly defined, including EU citizens, third-country nationals, employees and family members as well as asylum seekers and beneficiaries of international protection.
The panel is proposed under the scientific project entitled IMINTEG – In search for models of relations between immigration and integration policies coordinated by Professor Maciej Duszczyk at the Centre of Migration Research of the University of Warsaw (Polish National Science Centre, Sonata Bis).

5. Legislacja, orzecznictwo a praktyka i życie codzienne osób z niepełnosprawnościami

dr Paweł Kubicki, dr Katarzyna Roszewska

Celem panelu jest pogłębiona refleksja nad obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz działaniami instytucji publicznych w obszarze niepełnosprawności i wobec osób z niepełnosprawnościami.
Oczekujemy na wystąpienia z zakresu polityki publicznej, prawa, ekonomii oraz nauk społecznych, w języku polskim. Oczekujemy na wystąpienia z zakresu polityki publicznej, prawa, ekonomii oraz nauk społecznych. W szczególności jesteśmy zainteresowani analizami dotyczącymi tego, jak poszczególne działania instytucji publicznych, rozwiązania prawne, w tym KPON, przekładają się na rzeczywistość i życie codzienne osób z niepełnosprawnościami.

Liczymy, że prezentowane referaty wskażą zarówno tematy wymagające zmiany uregulowań, ale też niewłaściwe praktyki instytucjonalne, bądź luki w systemie wsparcia, które dopiero wymagają stworzenia ram prawnych.

6. Przestępczość socjalna

dr Marcin Kawiński

Celem panelu jest kontynuacja dyskusji na temat zagadnienia przestępczości socjalnej, szczególnie w kontekście definicji i operacjonalizacji pojęciowej, oraz przyzwolenia społecznego i metod detekcji. Zjawisko przestępczości socjalnej choć znane, przez wiele lat nie było przedmiotem pogłębionych badań. Jednak w ostatnim czasie coraz więcej jest zainteresowania identyfikacją skali i przyczyn oraz określeniem metod zwalczania i przeciwdziałania.
Oprócz oczywistych wyłudzeń świadczeń z systemu zabezpieczenia społecznego należy wyróżnić zjawisko nadużywania świadczeń, korzystania w złej woli. Dlatego kwestią bardzo istotną jest operacjonalizacja pojęciowa, pozwalająca na bardziej precyzyjny przekaz.
Zarówno nadużywanie systemu zabezpieczenia społecznego w ramach przysługujących jak i wyłudzanie świadczeń jest niezwykle istotnym zagadnieniem z uwagi na skalę zjawiska. Dlatego istotna jest prezentacja bieżących działań ZUS i KRUS w obszarze przeciwdziałania i zwalczania nadużyć. Warto się również zastanowić na ile poziom przyzwolenia społecznego ma znaczenie dla przeciwdziałania i zwalczania nadużyć.

7. Polityka miejska i rewitalizacja przestrzeni zurbanizowanej – dewitalizacja czy miejska odnowa?

mgr Łukasz Drozda

polityka miejska, polityka osadnicza, rewitalizacja, gentryfikacja, przekształcenia przestrzeni zurbanizowanej, społeczne skutki planowania przestrzennego i lokalnych strategii rozwojowych
Współcześnie obserwuje się otwarcie tzw. okna możliwości w polityce publicznej (policy window) dla polityki miejskiej. Zarówno pod kątem identyfikowanych problemów, proponowanych rozwiązań zaradczych czy woli politycznej wyrażanej przez aktorów życia publicznego, nośnymi tematami stają się rozmaite zagadnienia związane z przekształceniami przestrzeni zurbanizowanej. Najważniejszym instrumentem polskiej polityki publicznej dotyczącej tej przestrzeni wydaje się być rewitalizacja, na którą w najbliższych latach wydane zostanie ze środków publicznych ok. 25 mld zł. W założeniu instrument ten ma za zadanie łączyć modernizację środowiska zbudowanego z pozytywnymi oddziaływaniami na życie społeczne i gospodarcze. Skutkiem stać się ma zaś wieloaspektowa poprawa jakości życia w środowisku zurbanizowanym. Czy ten i inne instrumenty polityki miejskiej rzeczywiście spełniają jednak pokładane w nich nadzieje? Jak współczesna polityka miejska radzi sobie z newralgicznymi problemami społecznymi? Celem panelu jest pogłębienie interdyscyplinarnej dyskusji nad najważniejszymi wyzwaniami społecznymi przed jakimi staje współczesna polityka miejska w Polsce i zagranicą.

8. Transgraniczne świadczenie usług opiekuńczych: nowe wyzwania dla starzejących się społeczeństw?

dr hab. Maciej Duszczyk, mgr Kamil Matuszczyk

Do udziału w panelu zapraszamy osoby zainteresowane interdyscyplinarnym wymiarem opieki nad osobami starszymi w dobie nasilonych migracji. Proponujemy następujące zagadnienia, które pozwolą lepiej zrozumieć charakter usług opiekuńczych świadczonych przez cudzoziemców oraz krewnych pozostających za granicą:

 • charakter pracy cudzoziemców w gospodarstwach domowych,
 • transnarodowość, relacje rodzinne i opieka,
 • kwalifikacje i kompetencje opiekunów a jakość usług opiekuńczych,
 • migranci w sektorze opieki długoterminowej,
 • migracje, opieka a gender studies,
 • kultura opieki,
 • transfery społeczne i ekonomiczne,
 • wykorzystanie telemedycyny i nowych technologii w opiece,
 • adaptacja i integracja imigrantów w społeczeństwie przyjmującym,
 • delegowanie pracowników za granicę do sektora opieki,
 • polityka państwa wobec procesów migracyjnych i starzejącego się społeczeństwa,
 • działalność agencji zatrudnienia i pośrednictwa pracy a przemysł migracyjny,
 • bezpieczeństwo pracowników cudzoziemskich i zatrudnienie w szarej strefie.

W dobie starzejących się społeczeństw i wzrostu zapotrzebowania na usługi opiekuńcze, procesy migracyjne nabierają szczególnego znaczenia. Imigranci coraz częściej wypełniają niedobory pracowników w sektorze opieki domowej. Jednocześnie, emigranci realizują różne formy wsparcia i pomocy dla swoich bliskich, pozostających w kraju pochodzenia. Świadczenie tego typu usług niesienie wiele wyzwań i zagrożeń dla biorców opieki, systemów opieki społecznej i zdrowotnej, jak również dla samych opiekunów. Stawiamy tezę, że zróżnicowanie jakości i różny zasięg świadczonych usług opiekuńczych czy brak zainteresowania ze strony rodzin mogą prowadzić do licznych niebezpieczeństwa dla osób starszych. Coraz większą rolę odgrywa sektor prywatny i cudzoziemcy zatrudnieni w szarej strefie, którzy pozbawieni są bezpieczeństwa na rynku pracy. Instytucje publiczne nie prowadzą wystarczających działań wobec osób starszych, migrantów i w ramach systemu opieki długoterminowej.

Dyskusja podczas panelu ma dotyczyć ujęć teoretycznych, jak i empirycznych, wyjaśniających złożoność procesu dostarczania, kontroli i ewaluacji usług opiekuńczych świadczonych przez migrantów. Zapraszamy osoby, których referaty koncentrują się na opisie i analizie transgranicznych usług opiekuńczych z perspektywy Polski, Europy i pozostałych państw na świecie.

9. Rynek pracy i bezrobocie

dr Ewa Cichowicz

Zmiany społeczne, ekonomiczne, demograficzne i kulturowe powodują przeobrażenia na rynku pracy oraz powstawanie nowych zjawisk w obszarze bezrobocia. Z uwagi na ich nasilenie i długotrwały trend konieczne jest dostosowanie rynku pracy zarówno po stronie popytowej, jak i podażowej. Nie bez znaczenia jest również rozwój nowoczesnych technologii, które w szczególności można postrzegać jako zagrożenie dla pracy dotychczas podejmowanej przez ludzi (których mogą zastąpić maszyny) albo jako czynnik determinujący zmiany w sposobie wykonywania danych zawodów (związane z nabywaniem nowych kwalifikacji) albo jako możliwość wprowadzenia usprawnień czy udogodnień oraz rozwiązań prowadzących do lepszego dopasowania zasobów pracy do zapotrzebowania na nią. Inną ważną kwestią jest analizowanie problemu bezrobocia z perspektywy różnych grup społecznych, które są nim dotknięte oraz podejmowanie działań dedykowanych owym grupom. Związany jest z tym także pomiar efektywności i skuteczności instytucji rynku pracy, którego wyniki nie zawsze odzwierciedlają rzeczywistą sytuację na danym obszarze. Właściwe wykorzystanie dostępnych środków publicznych jest tym istotniejsze, że skutki bezrobocia mają charakter wielowymiarowy i zdecydowanie niekorzystnie przekładają się na różne sfery funkcjonowania jednostek oraz społeczności.

 • efektywność i skuteczność instytucji rynku pracy,
 • nowoczesne technologie a rynek pracy,
 • rynek pracy a zmiany demograficzne,
 • młodzież na rynku pracy,
 • młodzi rodzice a równowaga między życiem rodzinnym i karierą zawodową,
 • problem prekariatu,
 • wyzwania w zakresie polityki przeciwdziałania bezrobociu,
 • wielowymiarowość skutków bezrobocia,
 • inne - w zależności od zgłoszeń prelegentów.

10. Polityka mieszkaniowa wobec współczesnych wyzwań demograficznych i społecznych

dr Zuzanna Rataj, dr Katarzyna Suszyńska

Obszarem problemowym panelu będzie polityka mieszkaniowa. Ma on dać możliwość dyskusji nad aktualnymi problemami polityki mieszkaniowej wobec współczesnych wyzwań. Do udziału zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin, teoretyków oraz praktyków, którym bliskie są zagadnienia polityki mieszkaniowej.
Współczesne zjawiska demograficzne i społeczne, takie jak prognozowana depopulacja wielu obszarów kraju, starzenie się społeczeństwa, migracje ekonomiczne, dezurbanizacja czy też wykluczenie społeczne, wymagają zrewidowania przyjętych priorytetów rozwojowych. Jednym z najpilniejszych problemów, pogłębionych globalnym kryzysem gospodarczym w latach 2008 i 2009, pozostaje dostępność mieszkaniowa. O ile w dyskursie publicznym panuje zgoda co do kluczowego znaczenia mieszkania w życiu każdego człowieka, wśród polityków panuje dychotomia poglądów odnośnie rozwiązań prowadzących do osiągnięcia stanu równowagi pomiędzy podażą, a popytem mieszkań na rynku.

Spotkanie ma na celu stworzenie platformy do dyskusji i wymiany doświadczeń na temat polityki mieszkaniowej, jako elementu szerszego konceptu polityki społecznej. Zapraszamy do debaty nad międzynarodowym, krajowym i lokalnym wymiarem polityki mieszkaniowej, jej implikacjami dla rozwoju publicznego i prywatnego rynku mieszkań, a także jej wpływem na dobrobyt mieszkańców.

11. Ubóstwo: stary problem - nowe narzędzia

dr Izabela Grabowska

Mechanizmy powstawania ubóstwa na różnych obszarach, polityka skierowana na przeciwdziałanie ubóstwu, skuteczność tych narzędzi, ubóstwo różnych grup społecznych, ubóstwo a starzenie się populacji
Celem panelu jest prezentacja i dyskusja wielowymiarowych problemów ubóstwa, w tym ubóstwa różnych grup różnych grup społecznych. W tym aspekcie interesującym zagadnieniem są mechanizmy prowadzące do ubóstwa i wykluczenia społecznego w kontekście nowych narzędzi aktywnej polityki społecznej i rynku pracy. Ważnym do podjęcia tematem podczas panelu będą zmiany w strukturze, zasięgu i głębokości ubóstwa w obliczu zmian demograficznych związanych z procesem starzenia się populacji.

12. Wartość społeczna i polityczna Programu 500 plus

dr hab. Ryszard Szarfenberg

Celem panelu jest rozwijanie i pogłębianie wiedzy o wartości społecznej i politycznej Programu 500 plus i na tym przykładzie polityki społecznej jako takiej
Wartość społeczna polityki społecznej to jej zdolność do zwiększania dobrobytu społecznego z uwzględnieniem sprawiedliwości społecznej. Konkretne propozycje jej zmian mogą bardzo zwiększać dobrobyt społeczeństwa, wpływ pozytywny innych jest mniejszy, a niektóre mogą go nawet zmniejszać. Takie samo zwiększenie sumy dobrobytu może mieć miejsce ze zwiększeniem lub zmniejszeniem nierówności. Wartość społeczna polityki społecznej jest wtedy największa, gdy rośnie dobrobyt łączny i zwiększa się dobrobyt tych w najgorszej sytuacji. Wpływ konkretnej polityki społecznej na dobrobyt społeczny nie jest łatwy do określenia, dlatego potrzebne są do tego badania naukowe. Jeżeli ich nie ma lub są słabej jakości, wówczas stwierdzenie, że wartość społeczna jest duża lub mała, dodatnia lub ujemna, są mało wiarygodne. Wartość polityczna polityki społecznej to jej zdolność do zwiększania poparcia wyborców dla partii politycznych. Konkretne propozycje jej zmian mogą być mniej lub bardziej popularne w społeczeństwie, ale też niepopularne (wzbudzają niechęć dużej części społeczeństwa). To jednak nie wystarcza dla określenia wartości politycznej, gdyż partie muszą realizować swoje propozycje po wygranych wyborach, więc należy też uwzględnić ich łatwość realizacyjną. Jeżeli więc dane rozwiązanie jest popularne w społeczeństwie i łatwo je wprowadzić w życie, to jego wartość polityczna jest duża. Program 500 plus jest przedmiotem ożywionej debaty, w której dyskutuje się jego wartość społeczną i polityczną. Interesuje nas teoria i empiria wartości społecznej i politycznej Programu 500 plus.

Dla uczestników z Polski:
dr Paweł Kubicki tel. +48 601 072 283
Dla uczestników z zagranicy:
mgr Sylwia Timoszuk tel. +48 512 748 274

espanetpolska2018@gmail.com

2018 | Espanet Polska
Instytut Gospodarstwa Społecznego SGH
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Al. Niepodległości 162
02-544 Warszawa